Huset Ribe
Nederdammen 30
6760 Ribe
Tlf. 73 75 51 51